Общи Условия

myladiva.com, собственост на и управлявано от Итал-И ЕООД, регистрирано в град София, ЕИК 130240326, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Инж. Иван Иванoв 70Б, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,
 и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин myladiva.com.

 

 Чл.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да закупува предлаганите в електронен магазин myladiva.com продукти и услуги.

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 2. ДОСТАВЧИКЪТ, достъпен на адрес в интернет www.myladiva.com, чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯ има възможност да сключи договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от myladiva.com стоки, включително следното: 

(1). Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на myladiva.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; 

(2) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от myladiva.com;

(3) Да извършват плащания във връзка със сключените договори с

(4) myladiva.com, съгласно поддържаните от myladiva.com начини за разплащане, а именно: наложен платеж, плащане по банков път или онлайн разплащане с банкови карти БОРИКА, VISA и MasterCard.

(5) Да получават информация за нови стоки предлагани от myladiva.com; 

(6) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 

(7) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на myladiva.com в Интернет; 

Чл. 3.  ДOСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 

Чл. 4. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от myladiva.com чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в интернет на адрес myladiva.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с ПOТРЕБИТЕЛЯ  договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността наПОТРЕБИТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на myladiva.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки и услуги в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на myladiva.com a и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. 

Чл. 5. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯТ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени отПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако са въведени съответното име и парола за достъп.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6. (1) За да използва myladiva.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация. След потвърждаването се създава акаунт  на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни и своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа. 

Чл. 7. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОТРЕБИТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

III. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО -ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключи договори за покупко-продажба на предлаганите отДОСТАВЧИКА продукти и услуги в myladiva.com.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: www.myladiva.com

(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на продукти и услуги, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи. 

Чл. 9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в myladiva.com и предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в myladiva.com;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на myladiva.com чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на myladiva.com  и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 

IV. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НАПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10. Правилата на настоящия раздел IV от тези общи условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в myladiva.com, може да се направи извод, че e потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 

Чл. 11. (1) Основните характеристики на продуктите, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на myladiva.com.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в страницата на всяка стока в myladiva.com.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, включени или не в цената на стоките, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация наПОТРЕБИТЕЛЯ преди сключване на договора.

 (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.

(5) Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по този член е актуална към момента на визуализацията й на myladiva.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в  myladiva.com.

(7) ДОСТАВЧИКЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. 

Чл. 12. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 Чл. 13. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 30 дни, считано от
датата на получаване на стоката.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на отказ по ал.1 само при връщане на продукта в изряден търговски вид, без нарушена опаковка, с всички налични етикети и без да са използвани.

(3) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага при доставка на стоки, разпечатани от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

(4) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(5) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. 

Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ДОСТАВЧИКА, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е до 10 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА.

(3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, ДОСТАВЧИКЪТ има право да достави на ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки със същото качество и цена и да  уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на ДОСТАВЧИКА

Чл. 15. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора. 

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката на ПОТРЕБИТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ДОСТАВЧИКА доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца. 

Чл. 17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ДОСТАВЧИКА и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.

 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ  съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЯ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен отПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на регистрацията.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.myladiva.com

Чл. 19. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.myladiva.com

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДOСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОТРЕБИТЕЛИ на www.myladiva.com, които имат регистрация.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

Чл. 21. ДОСТАВЧИКЪТ  публикува тези общи условия на адрес www.myladiva.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Настоящите общи условия и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на

една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

-  едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на

задълженията на другата страна;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява

задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на myladiva. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. 

 XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

Чл. 25. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите. 

Чл. 26. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 18 септември 2017г.

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки